Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010084265


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Městský úřad Nymburk
Identifiakční číslo:
00239500
Poštovní adresa:
Náměstí Přemyslovců 163
Obec:
Nymburk
PSČ:
288 28
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor rozvoje a investic
Tel.:
+420 325501305
K rukám:
Ing. Bohumil Klicpera
       
E-mail:
bohumil.klicpera@meu-nbk.cz
Fax:
+420 325501256
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mesto-nymburk.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mesto-nymburk.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Nymburk - Regenerace panelového sídliště III. etapa - rekonstrukce ulice Gen. A. Sochora
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Nymburk ulice G. A. Sochora
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace III. etapy regenerace ulice G.A. Sochora ve stávající zástavbě sídliště Nymburk. Úprava sávajících zpevněných ploch, komunikace, chodníků, parkování, jejich odvodnění, úprava nově vzniklých zelených ploch, sadové úpravy, výměnu a rozšíření veřejného osvětlení
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
11 100 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233252-0
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
30/04/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
30/06/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace dílčí měsíční, splatnost faktur 30dní od doručení.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona ZVZ č. 138/2006 Sb.. Potřebou, která má být prostřednictvím plnění veřejné zakázky splněna je pokračování v regeneraci panelového sídliště Nymburk - Drahelice navazující na rekonstrukci ulic Letců R.A.F. v předchozích etapách I. a II. v letech 2012 a 2013 a zkvalitnění prostředí a života občanů žijících v této lokalitě, což je hlavním cílem a potřebou zadavatele.
Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Bez realizace veřejné zakázky by nebylo možné dosáhnout výše uvedených cílů. Výběrem dodavatele dojde k realizaci zakázky, jež naplní potřeby zadavatele. Předmět zakázky je blíže specifikován v článku II.4) tohoto oznámení.
Zadavatel předpokládá zakázku zahájit v 06/2014 a zrealizovat do 11/2014.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/03/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh