Veřejná zakázka: Nymburk - Opravy terasy Eliška nad garážemi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 674
Systémové číslo: P22V00000145
Evidenční číslo zadavatele: VZ_051_2022_13
Spisová značka: MUNYM-051/90478/2022/Rás
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-050618
Datum zahájení: 09.12.2022
Nabídku podat do: 13.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nymburk - Opravy terasy Eliška nad garážemi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je rekonstrukce ploch hlavní pěší trasy, s možností občasného průjezdu technických služeb a vozidel IZS – předlážděná plocha velikosti 405 m2, vedlejší pěší trasy a plochy pro pěší – předláždění a doplnění ploch o velikosti 620 m2, zhotovení vodovodní přípojky k pítku délky 53m v DN 32.
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
- stávající dlážděné plochy budou předlážděny žulovou dlažbou (šedé a bílé kostky) a mozaikou, hlavní pěší trasa – přírodní dlažba smíšená, rovné řady, ostatní chodníky – žulová mozaika šedá, rovné řady,
- hlavní pěší koridor od lávky na ulici Tyršovu bude umožňovat občasný pojezd těžší techniky např. vozidel tech. služeb nebo IZS,
- šířka koridoru je 3,9m včetně lemujících žulových linek a dvoulinek,
- ostatní plochy pro pěší budou únosné jen pro pěší a případný pojezd lehké techniky pro údržbu
- pěší trasa k městskému divadlu je v šířce 3,3m
- minimální šířka pěších tras je 2,0 m
- v plochách budou umístěny lavičky.
SO 301 Pítko a přípojky
- v řešeném prostoru bude umístěno pítko
- přípojka pro pítko bude vedena z hl. vodovodního řadu v ul. Tyršově,
- celková délka přípojky je 53m v DN 32
- na přípojce bude umístěna vodoměrná šachta, bude umístěna v zeleni za stávajícím chodníkem
- dále bude umístěna další šachta u pítka, ve které bude možnost napojení hadic pro zálivku rostlin na terasách Eliška,
- odvodnění pítka bude realizováno do zasakovací šachty pod chodníkem
Předmětem této veřejné zakázky dále je kompletní výměna pochůzné střechy podzemního podlaží bytového domu „Eliška“ na Náměstí Přemyslovců v Nymburku, která tvoří otevřený veřejný prostor s charakterem malého náměstí.
Na předmětné konstrukci tvoří hlavní hydroizolační vrstvu asfaltový pás. Nášlapnou vrstvu střechy tvoří betonová zámková dlažba uložená do pískového lože. Na východní straně náměstí je dlažba uložena přímo na navazující rostlý terén a je tvořena žulovými kostkami. Na této části náměstí se nacházejí i ostrůvky s trávníkem. Stavebními úpravami dojde k obnovení hydroizolační funkce pochůzné střechy podzemního podlaží.
Nová skladba se bude skládat z hydroizolačního souvrství z modifikovaných asfaltových pásů. Na to bude uložena profilovaná HDPE nopová folie. Následně bude uložena netkaná separační textilie. Nová nášlapná vrstva bude tvořena dlažbou z přírodního kamene s tryskaným protiskluzným povrchem, která bude uložena do kladecí vrstvy z kamenné drtě.
Součástí předmětu plnění je dále odvodnění pochozí vrstvy. Dále stávající stožárové lampy budou nahrazeny zápustnými svítidly instalovanými v rovině dlažby (celkem 22 ks svítidel).
Dále je součástí předmětu plnění dodání 4 mobilních květníků umožňující integraci sedáků po svém obvodu, na jižní části náměstíčka jsou navržena 3 otočná křesla, v ploše náměstí bude umístěno umělecké dílo v podobě zrcadlové koule z leštěného nerezu, na jižní straně náměstíčka bude instalován betonový šachový stolek s betonovými židlemi, na východní straně náměstí bude umístěna dvojice vahadlových houpaček, přičemž severně od místa s houpačkami je navržena tzv. akupresurní reflexní cesta.
Následně dojde k napojení na chodník na západní straně náměstí. K zabránění vjezdu vozidel na náměstí budou sloužit betonové patníky.
Zadavatel dále požaduje, aby pracovník odpovědný za práce související s pokládkou střešního pláště měl dostatečná proškolení a zkušenosti související s těmito odbornými pracemi, dodržel veškeré technologické postupy výrobce/ů střešní izolace a měl potřebné zkušenosti na práce s asfaltovými pásy na střechy.
Současně zadavatel požaduje přítomnost osoby hlavní stavbyvedoucí či jeho zástupce na stavbě alespoň po dobu 4 hodin.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci pro provádění stavby a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovanými osobou odlišnou od zadavatele, a to společností DEKPROJEKT s.r.o., se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 27642411, zodpovědný projektant Ing. David Tesař (příloha č. 5a ZD), společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., se sídlem: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351, odpovědným projektantem Ing. Michalem Čepelkou, (viz příloha č. 5b ZD), soupis prací zpracovaný výše uvedenými společnostmi.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 406 507 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nymburk
 • IČO: 00239500
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Přemyslovců 163/20
  28802 Nymburk
 • Název odboru: Odbor rozvoje a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-027843

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-nymburk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky